اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,322
تعداد واحدهای باقی مانده: 479,678
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 108,390,100,082
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,376,563
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,333,634
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,333,634
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : میثم صافی زاده ,سید جواد جمالی ,محسن مطمئن
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 5,376,563 5,333,634 0 0 51,707 15 31,385 20,322 108,390,100,082
  2 1397/05/22 5,315,240 5,273,278 0 56 51,707 0 31,370 20,337 107,242,664,595
  3 1397/05/21 5,340,378 5,297,985 0 172 51,651 100 31,370 20,281 107,448,428,251
  4 1397/05/20 5,318,856 5,276,595 0 0 51,479 0 31,270 20,209 106,634,718,092
  5 1397/05/19 5,388,352 5,344,134 0 0 51,479 0 31,270 20,209 107,999,604,388
  6 1397/05/18 5,387,442 5,343,223 0 4 51,479 0 31,270 20,209 107,981,198,061
  7 1397/05/17 5,386,538 5,342,311 0 1,030 51,475 0 31,270 20,205 107,941,383,936
  8 1397/05/16 5,466,423 5,419,415 0 19 50,445 0 31,270 19,175 103,917,279,048
  9 1397/05/15 5,484,595 5,433,919 0 28 50,426 0 31,270 19,156 104,092,152,572
  10 1397/05/14 5,338,265 5,289,600 0 26 50,398 0 31,270 19,128 101,179,468,429
  11 1397/05/13 5,196,355 5,149,574 0 0 50,372 0 31,270 19,102 98,367,166,414
  12 1397/05/12 5,157,411 5,110,785 0 0 50,372 0 31,270 19,102 97,626,218,216
  13 1397/05/11 5,156,547 5,109,921 0 0 50,372 58 31,270 19,102 97,609,706,471
  14 1397/05/10 5,155,545 5,109,060 0 493 50,372 5,736 31,212 19,160 97,889,593,807
  15 1397/05/09 5,064,836 5,028,898 0 0 49,879 0 25,476 24,403 122,720,188,070
  16 1397/05/08 4,937,206 4,899,109 0 184 49,879 5 25,476 24,403 119,552,946,878
  17 1397/05/07 4,864,682 4,826,887 0 0 49,695 0 25,471 24,224 116,926,517,323
  18 1397/05/06 4,805,137 4,767,555 0 0 49,695 0 25,471 24,224 115,489,257,762
  19 1397/05/05 4,731,207 4,697,309 0 0 49,695 0 25,471 24,224 113,787,610,958
  20 1397/05/04 4,730,514 4,696,615 0 0 49,695 0 25,471 24,224 113,770,811,656